Општи услови пословања Modoolar d.o.o.

за пружање услуга развоја софтвера и хостинга клијентима и партнерима са подручја Републике Србије


Последња измена: 01/06/2018

Коришћење услуга хостинга и развоја софтвера које нуди Modoolar (у даљем тексту: Modoolar) подлеже следећим Општим условима (или "ГТЦ").

1. УСЛУГЕ ХОСТИНГА

1.1. Услуге хостинга које пружамо представљају услуге смештања ваших података у оквиру ODOO-апликација као и других апликација на наше сервере, на сервере трећих лица (других хостинг провајдера), или на вашем серверу. Избор локације за хостинг је на вама. Уколико немате посебних захтева у том погледу, хостинг података вршиће се на локацији по нашем избору. Ове услуге су пропратне односно, пружамо их у циљу омогућавања функционисања апликација и система развијених на ODOO-платформи, као и других апликација.

1.2. Уколико се определите да хостинг података буде на вашем серверу, у потпуности сте одговорни за безбедност, интегритет и законитост података. У случају да Modoolar не може да се повеже са вашим серверима или приступи подацима из било ког разлога, сва одговорност за било каква кашњења, нефункционалност апликација или губитак података је на вама.

1.3. У случају да се хостинг ваших података врши вашим коришћењем (уступањем вама) Modoolar-овог налога на независним серверима (серверима у власништву трећих лица), приступ таквим подацима је дискреционо право Modoolar-а (иако нам је, свакако, у интересу да имате неометан приступ тим подацима). Поред тога, треба да имате у виду да сте дужни да поштујете сва правила коришћења која намеће трећа страна – власник хостинг сервера, и да одговарате за евентуалне штете настале трећој страни коришћењем Modoolar-овог налога.

1.4. У случају да пријавите било какву потешкоћу или грешку у вези са приступом вашим подацима које хостује Modoolar у складу са овим ОУ, Modoolar задржава право да вам наплати евентуалне трошкове решавања проблема у складу са нашом сатницом услуга, уколико је проблем изазван разлозима на вашој страни или другим узроцима ван наше моћи. 

1.5. Дужни сте да услуге хостинга користите искључиво у законите сврхе. Ово се односи како на садржај података које складиштите на серверу, тако и на начин коришћења сервера. Молимо да имате у виду, да „законитост“ подразумева не само прописе Републике Србије, већ и прописе других земаља (пре свега земаља у којима се налазе сервери) као и одређене међународне конвенције и прописе Европске Уније. Одговорност за поштовање законитости у смислу овог члана ОУ је на вама, и прихватате да надокнадите сваку евентуалну штету коју Modoolar претрпи услед кршења ове обавезе.  

1.6. Ваша употреба Modoolar-ових хостинг услуга је на сопствени ризик и овим прихватате да Modoolar није одговоран за евентуални губитак података настао у вези са тим услугама. Ви сте искључиво одговорни за креирање сигурносних копија вашег садржаја (података). Ако у току рутинског одржавања креирамо резервну копију вашег садржаја, не можемо гарантовати да ће исти бити ненарушен. У том циљу препоручујемо вам да успоставите сопствену процедуру рутинског бекапа и да исту периодично тестирате.  

1.7. Прихватањем ових ОУ гарантујете да сте са своје стране предузели све законске мере у погледу испуњења ваших обавеза у вези података о личности сагласно прописима Републике Србије, а који се тичу података и садржаја који су предмет хостинг услуга. Осим тога, без одлагања ћете нам доставити одговарајуће доказе, сагласности и документацију о томе, уколико то буде потребно како би Modoolar уредно испунио своје законске обавезе у том смислу.  

1.8. Прихватањем ових ОУ изјављујете да ћете поштовати безбедност али и поверљивост наших, као и података трећих лица на серверима Modoolar или серверима на којима вам је уступљен наш приступни налог а до којих евентуално дођете, као и да нећете ометати или реметити функционисање сервера или саме услуге хостинга било каквим софтверским или хардверским алатима. Modoolar ће вас обавестити уколико дође до сазнања о активностима супротним овом члану ОУ, а које потичу с ваше стране, и ви ћете предузети све у вашој моћи да се такве активности обуставе. Без обзира на обавештење из претходног става, прихватате да сносите сву евентуалну штету која таквим недозвољеним активностима настане.

 

2. ПРИСТУПАЊЕ ПОРТАЛУ И КОРИШЋЕЊЕ ПОРТАЛА ЗА ИСПОСТАВУ ЗАХТЕВА И НАРУЧИВАЊЕ УСЛУГА. 

2.1. Да би вам омогућио да наручите неке од наших Услуга на најефикаснији начин, Modoolar вам може омогућити приступ посебном веб - порталу. Веб-портал вам омогућава да наручите наше услуге развоја софтвера, модификације постојећег софтвера као и да пријавите потешкоће у раду готове апликације. На основу вашег захтева за нови софтвер или за измене постојећег софтвера преко портала, Modoolar ће вам дати процену времена и ресурса потребних за извођење одређене софтверске развојне или консултантске услуге. По вашој сагласности са проценом, Modoolar ће приступати испоруци услуга. Описана процедура наручивања на порталу примењује се уз ове ОУ и довољна је да се уговор о испоруци софтвера или модификацији софтвера сматра закљученим по испољавању ваше сагласности давањем одговарајућих налога на порталу, и сагласни сте с тим да Modoolar има право да вам испостави фактуру за све тако наручене и испоручене услуге. 


3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА

3.1. Поред постављања захтева или наручивања услуга путем портала, Modoolar вам може понудити да се обим будућег пројекта (“Project Scope”) за испоруку услуга успоставља коришћењем Агилног метода руковођења пројектима путем „Project Scope Discovery“ – радионице “Дефинисањe опсега пројекта”.

3.2. Ако заједнички утврдимо да је такав приступ задовољењу ваших потреба најпогоднији, делегираћете овлашћене представнике који ће бити довољно упознати са вашим пословним процесима, и који ће моћи да пренесу податке о вашим пословним процесима и вашим потребама и захтевима.

3.3. Резултат горе наведене „Project Scope Discovery“– радионице је прецизна (у границама информација добијених с ваше стране) листа свих елемената конкретног пројекта којег треба развити како би задовољили ваше потребе.

3.4. Modoolar задржава право да наплаћује своје радне сате за креирање горе наведеног Опсега пројекта на описани начин. У случају да вам је потребна додатна стручна анализа пословања, Modoolar ће имати право на додатне трошкове за такву анализу, будући да се ради о самосталном и независном производу наших услуга.


4. СТАНДАРДНА ГАРАНЦИЈА MODOOLAR ЗА УСЛУГЕ РАЗВОЈА СОФТВЕРА

4.1. Modoolar се обавезује да ће у што краћем року пружити услуге у складу са договореним временским оквирима. Међутим, наше обавезе не могу се сматрати обавезама постизања одређених резултата замишљених од стране нашег клијента. Осим изричито наведеног у овим ОУ, ниједна друга гаранција, изричита или имплицитна, није дата у односу на софтвер или услуге које производимо или пружамо.

4.2. Будући да софтвер по правилу функционише у затеченом системском окружењу клијента, Modoolar не пружа гаранције да ће софтвер бити без грешака или ће функционисати непрекидно, да све пронађене грешке у софтверу могу бити исправљене, да ће софтвер функционисати у садејству са системима клијента, да ће дати резултате које клијент жели или да ће софтверска функционалност задовољити захтеве клијента. Modoolar не може гарантовати приватност, сигурност, аутентичност и исправност информација које се преносе или чувају на било ком серверу који одржава или користи Modoolar, трећа страна или Клијент у вези са софтвером. С друге стране, Modoolar предузима све мере заштите података о личности сагласно прописима Републике Србије и не бави се обрадом ваших личних података без претходно прибављене изричите сагласности с ваше стране. Такође, Modoolar примењује уобичајене индустријске стандарде у погледу заштите интегритета података на серверима које Modoolar одржава. Уколико се подаци налазе на вашем серверу, сва одговорност за њихов интегритет и законитост обраде је на вама.
Modoolar није одговоран за било каква кашњења, грешке, кварове, неисправности у раду, поремећаје или друге проблеме са софтвером узрокованим или насталим било којим дејством, пропустом или условима изван разумне контроле Modoolar-а.


5. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОУ

5.1. Мodoolar задржава право на измене и допуне ових ОУ. 

5.2. У случају да сте склопили уговор са Modoolar-ом о испоруци наших услуга, који се састоји од ових ОУ и ПУ који су међусобно договорени између вас и Modoolarа, исти садржи све услове који се односе на Вашу употребу наших услуга. Modoolar може модификовати одредбе ових Општих услова у било ком тренутку, али све измене ПУ подлежу сагласности обе стране и на наш уговорни однос примењиваће се она верзија ових ОУ која је важила у тренутку закључења ПУ. 


6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

6.1.  Modoolar вам може понудити посебне услове (ПУ) за услуге хостинга и развоја софтвера. Уколико прихватите понуђене ПУ, такви ПУ и ови ОУ заједно чиниће наш уговор о пружању предметних услуга. У случају међусобног сукоба појединих одредби ОУ и ПУ, примениће се референтне одредбе ПУ. Постизање сагласности око битних елемената конкретног посла путем портала такође се сматра закључивањем ПУ.


7. ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА

7.1. Уговор траје у периоду одређеним ПУ или усаглашеним налогом на порталу.

7.2. Свака од страна може прекинути овај Уговор по сопственом нахођењу у било које време уз отказни рок од тридесет (30) дана.

7.3. Раскид овог Уговора не ослобађа Вас обавезе плаћања накнада које су договорене пре раскида.

7.4. Modoolar може раскинути уговор без одлагања ако се анализом промета на серверима утврди да сте Ви или било који од ваших крајњих корисника: а) прекршили правила о законитом коришћењу ресурса, б) нарушили било чије право интелектуалне својине или право приватности в) у оквиру садржаја на нашим или серверима треће стране поставили, објавили или дистрибуирали било какве слике, текст, графику, код или видео запис који Modoolar или власник сервера сматра незаконитим, е) у случају прекршаја обавеза везаних за плаћање услуга.


8. ОПШТИ УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

8.1. Све накнаде за хостинг и за услуге програмирања софтвера су неповратне. Доцња у исплати доспелих накнада може довести до суспензије или прекида Услуга.

8.2. У случају хостинга садржаја на серверима треће стране, услови хостинга треће стране и све правила хостинга те треће стране, укључујући и правила о плаћању накнада за услуге хостинга, се аутоматски примењују.


9. ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ И НАКНАДА ШТЕТЕ

9.1. Ви сте искључиво одговорни за квалитет ваших података и правилног вођења вашег пословања и свих осталих питања под вашом контролом. Ни у ком случају Modoolar неће бити одговоран за било какву штету која произилази из или у вези са вашим пословањем.

9.2. Укупна агрегатна и максимална одговорност Modoolarа и с његове стране ангажованих извршилаца ако их у конкретном послу има, за штете које произлазе из овог уговора лимитирана је на А) износ исплаћен Modoolar-у током последњих три (3) месеца пре настанка штетног догађаја уколико је накнада уговорена на месечном нивоу односно Б) износ вредности појединачног уговора (вредност уговорених услуга Modoolar) уколико је накнада уговорена другачије. Динамика исплате штете од стране Modoolar биће у складу с уговореном динамиком исплате по рачунима за услуге Modoolar.


10. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

10.1. Сва обавештења међу странама у складу са овим Уговором могу се послати електронском поштом, факсом, курирском поштом, обичном поштом или препорученом поштом на адресе страна. Порука послата са електронске адресе лица које се сматра законским заступником стране, или лица које страна означи као одговорно за комуникацију по овом уговору има обавезујући карактер за ту страну.

10.2. Уколико се клијент определи да услуге наручује путем портала Modoolar, или из било којих разлога стране не закључе ПУ али се договор о услугама, роковима извршења и накнади постигне путем размене електронске или друге поште међу странама, а од стране овлашћених представника, тако да Modoolar уз сагласност клијента приступи реализацији тих услуга, сматраће се да је уговор међу странама закључен уз непосредну примену ових ОУ на све елементе који нису посебно договорени.

10.3. Стране ће настојати да сваки спор поводом реализације уговорних обавеза реше мирним путем. У случају неуспеха мирног решавања, спор ће бити решаван пред судом опште надлежности у Београду.

10.4. На све што није посебно уређено овим ОУ или ПУ и на други начин међу странама, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.


За сва додатна правна питања, молимо контактирајте нас на legal@modoolar.сом