Opšti uslovi poslovanja Modoolar d.o.o.

za pružanje usluga razvoja softvera i hostinga klijentima i partnerima sa područja Republike Srbije

Poslednja izmena: 01/06/2018 (Preuzmi u PDF formatu)

Korišćenje usluga hostinga i razvoja softvera koje nudi Modoolar (u daljem tekstu: Modoolar) podleže sledećim Opštim uslovima (ili "GTC").

1. USLUGE HOSTINGA

1.1. Usluge hostinga koje pružamo predstavljaju usluge smeštanja vaših podataka u okviru ODOO-aplikacija kao i drugih aplikacija na naše servere, na servere trećih lica (drugih hosting provajdera), ili na vašem serveru. Izbor lokacije za hosting je na vama. Ukoliko nemate posebnih zahteva u tom pogledu, hosting podataka vršiće se na lokaciji po našem izboru. Ove usluge su propratne odnosno, pružamo ih u cilju omogućavanja funkcionisanja aplikacija i sistema razvijenih na ODOO-platformi, kao i drugih aplikacija.

1.2. Ukoliko se opredelite da hosting podataka bude na vašem serveru, u potpunosti ste odgovorni za bezbednost, integritet i zakonitost podataka. U slučaju da Modoolar ne može da se poveže sa vašim serverima ili pristupi podacima iz bilo kog razloga, sva odgovornost za bilo kakva kašnjenja, nefunkcionalnost aplikacija ili gubitak podataka je na vama.

1.3. U slučaju da se hosting vaših podataka vrši vašim korišćenjem (ustupanjem vama) Modoolar-ovog naloga na nezavisnim serverima (serverima u vlasništvu trećih lica), pristup takvim podacima je diskreciono pravo Modoolar-a (iako nam je, svakako, u interesu da imate neometan pristup tim podacima). Pored toga, treba da imate u vidu da ste dužni da poštujete sva pravila korišćenja koja nameće treća strana – vlasnik hosting servera, i da odgovarate za eventualne štete nastale trećoj strani korišćenjem Modoolar-ovog naloga.

1.4. U slučaju da prijavite bilo kakvu poteškoću ili grešku u vezi sa pristupom vašim podacima koje hostuje Modoolar u skladu sa ovim OU, Modoolar zadržava pravo da vam naplati eventualne troškove rešavanja problema u skladu sa našom satnicom usluga, ukoliko je problem izazvan razlozima na vašoj strani ili drugim uzrocima van naše moći. 

1.5. Dužni ste da usluge hostinga koristite isključivo u zakonite svrhe. Ovo se odnosi kako na sadržaj podataka koje skladištite na serveru, tako i na način korišćenja servera. Molimo da imate u vidu, da „zakonitost“ podrazumeva ne samo propise Republike Srbije, već i propise drugih zemalja (pre svega zemalja u kojima se nalaze serveri) kao i određene međunarodne konvencije i propise Evropske Unije. Odgovornost za poštovanje zakonitosti u smislu ovog člana OU je na vama, i prihvatate da nadoknadite svaku eventualnu štetu koju Modoolar pretrpi usled kršenja ove obaveze.  

1.6. Vaša upotreba Modoolar-ovih hosting usluga je na sopstveni rizik i ovim prihvatate da Modoolar nije odgovoran za eventualni gubitak podataka nastao u vezi sa tim uslugama. Vi ste isključivo odgovorni za kreiranje sigurnosnih kopija vašeg sadržaja (podataka). Ako u toku rutinskog održavanja kreiramo rezervnu kopiju vašeg sadržaja, ne možemo garantovati da će isti biti nenarušen. U tom cilju preporučujemo vam da uspostavite sopstvenu proceduru rutinskog bekapa i da istu periodično testirate.  

1.7. Prihvatanjem ovih OU garantujete da ste sa svoje strane preduzeli sve zakonske mere u pogledu ispunjenja vaših obaveza u vezi podataka o ličnosti saglasno propisima Republike Srbije, a koji se tiču podataka i sadržaja koji su predmet hosting usluga. Osim toga, bez odlaganja ćete nam dostaviti odgovarajuće dokaze, saglasnosti i dokumentaciju o tome, ukoliko to bude potrebno kako bi Modoolar uredno ispunio svoje zakonske obaveze u tom smislu.  

1.8. Prihvatanjem ovih OU izjavljujete da ćete poštovati bezbednost ali i poverljivost naših, kao i podataka trećih lica na serverima Modoolar ili serverima na kojima vam je ustupljen naš pristupni nalog a do kojih eventualno dođete, kao i da nećete ometati ili remetiti funkcionisanje servera ili same usluge hostinga bilo kakvim softverskim ili hardverskim alatima. Modoolar će vas obavestiti ukoliko dođe do saznanja o aktivnostima suprotnim ovom članu OU, a koje potiču s vaše strane, i vi ćete preduzeti sve u vašoj moći da se takve aktivnosti obustave. Bez obzira na obaveštenje iz prethodnog stava, prihvatate da snosite svu eventualnu štetu koja takvim nedozvoljenim aktivnostima nastane.  

2. PRISTUPANjE PORTALU I KORIŠĆENjE PORTALA ZA ISPOSTAVU ZAHTEVA I NARUČIVANjE USLUGA. 

2.1. Da bi vam omogućio da naručite neke od naših Usluga na najefikasniji način, Modoolar vam može omogućiti pristup posebnom veb - portalu. Veb-portal vam omogućava da naručite naše usluge razvoja softvera, modifikacije postojećeg softvera kao i da prijavite poteškoće u radu gotove aplikacije. Na osnovu vašeg zahteva za novi softver ili za izmene postojećeg softvera preko portala, Modoolar će vam dati procenu vremena i resursa potrebnih za izvođenje određene softverske razvojne ili konsultantske usluge. Po vašoj saglasnosti sa procenom, Modoolar će pristupati isporuci usluga. Opisana procedura naručivanja na portalu primenjuje se uz ove OU i dovoljna je da se ugovor o isporuci softvera ili modifikaciji softvera smatra zaključenim po ispoljavanju vaše saglasnosti davanjem odgovarajućih naloga na portalu, i saglasni ste s tim da Modoolar ima pravo da vam ispostavi fakturu za sve tako naručene i isporučene usluge. 

3. REALIZACIJA PROJEKATA

3.1. Pored postavljanja zahteva ili naručivanja usluga putem portala, Modoolar vam može ponuditi da se obim budućeg projekta (“Project Scope”) za isporuku usluga uspostavlja korišćenjem Agilnog metoda rukovođenja projektima putem „Project Scope Discovery“ – radionice “Definisanje opsega projekta”.

3.2. Ako zajednički utvrdimo da je takav pristup zadovoljenju vaših potreba najpogodniji, delegiraćete ovlašćene predstavnike koji će biti dovoljno upoznati sa vašim poslovnim procesima, i koji će moći da prenesu podatke o vašim poslovnim procesima i vašim potrebama i zahtevima.

3.3. Rezultat gore navedene „Project Scope Discovery“– radionice je precizna (u granicama informacija dobijenih s vaše strane) lista svih elemenata konkretnog projekta kojeg treba razviti kako bi zadovoljili vaše potrebe.

3.4. Modoolar zadržava pravo da naplaćuje svoje radne sate za kreiranje gore navedenog Opsega projekta na opisani način. U slučaju da vam je potrebna dodatna stručna analiza poslovanja, Modoolar će imati pravo na dodatne troškove za takvu analizu, budući da se radi o samostalnom i nezavisnom proizvodu naših usluga.

4. STANDARDNA GARANCIJA MODOOLAR ZA USLUGE RAZVOJA SOFTVERA

4.1. Modoolar se obavezuje da će u što kraćem roku pružiti usluge u skladu sa dogovorenim vremenskim okvirima. Međutim, naše obaveze ne mogu se smatrati obavezama postizanja određenih rezultata zamišljenih od strane našeg klijenta. Osim izričito navedenog u ovim OU, nijedna druga garancija, izričita ili implicitna, nije data u odnosu na softver ili usluge koje proizvodimo ili pružamo.

4.2. Budući da softver po pravilu funkcioniše u zatečenom sistemskom okruženju klijenta, Modoolar ne pruža garancije da će softver biti bez grešaka ili će funkcionisati neprekidno, da sve pronađene greške u softveru mogu biti ispravljene, da će softver funkcionisati u sadejstvu sa sistemima klijenta, da će dati rezultate koje klijent želi ili da će softverska funkcionalnost zadovoljiti zahteve klijenta. Modoolar ne može garantovati privatnost, sigurnost, autentičnost i ispravnost informacija koje se prenose ili čuvaju na bilo kom serveru koji održava ili koristi Modoolar, treća strana ili Klijent u vezi sa softverom. S druge strane, Modoolar preduzima sve mere zaštite podataka o ličnosti saglasno propisima Republike Srbije i ne bavi se obradom vaših ličnih podataka bez prethodno pribavljene izričite saglasnosti s vaše strane. Takođe, Modoolar primenjuje uobičajene industrijske standarde u pogledu zaštite integriteta podataka na serverima koje Modoolar održava. Ukoliko se podaci nalaze na vašem serveru, sva odgovornost za njihov integritet i zakonitost obrade je na vama.
Modoolar nije odgovoran za bilo kakva kašnjenja, greške, kvarove, neispravnosti u radu, poremećaje ili druge probleme sa softverom uzrokovanim ili nastalim bilo kojim dejstvom, propustom ili uslovima izvan razumne kontrole Modoolar-a.

5. IZMENE I DOPUNE OU

5.1. Modoolar zadržava pravo na izmene i dopune ovih OU. 

5.2. U slučaju da ste sklopili ugovor sa Modoolar-om o isporuci naših usluga, koji se sastoji od ovih OU i PU koji su međusobno dogovoreni između vas i Modoolara, isti sadrži sve uslove koji se odnose na Vašu upotrebu naših usluga. Modoolar može modifikovati odredbe ovih Opštih uslova u bilo kom trenutku, ali sve izmene PU podležu saglasnosti obe strane i na naš ugovorni odnos primenjivaće se ona verzija ovih OU koja je važila u trenutku zaključenja PU. 

6. POSEBNI USLOVI PRUŽANjA USLUGA

6.1.  Modoolar vam može ponuditi posebne uslove (PU) za usluge hostinga i razvoja softvera. Ukoliko prihvatite ponuđene PU, takvi PU i ovi OU zajedno činiće naš ugovor o pružanju predmetnih usluga. U slučaju međusobnog sukoba pojedinih odredbi OU i PU, primeniće se referentne odredbe PU. Postizanje saglasnosti oko bitnih elemenata konkretnog posla putem portala takođe se smatra zaključivanjem PU.

7. TRAJANjE I RASKID UGOVORA

7.1. Ugovor traje u periodu određenim PU ili usaglašenim nalogom na portalu.

7.2. Svaka od strana može prekinuti ovaj Ugovor po sopstvenom nahođenju u bilo koje vreme uz otkazni rok od trideset (30) dana.

7.3. Raskid ovog Ugovora ne oslobađa Vas obaveze plaćanja naknada koje su dogovorene pre raskida.

7.4. Modoolar može raskinuti ugovor bez odlaganja ako se analizom prometa na serverima utvrdi da ste Vi ili bilo koji od vaših krajnjih korisnika: a) prekršili pravila o zakonitom korišćenju resursa, b) narušili bilo čije pravo intelektualne svojine ili pravo privatnosti v) u okviru sadržaja na našim ili serverima treće strane postavili, objavili ili distribuirali bilo kakve slike, tekst, grafiku, kod ili video zapis koji Modoolar ili vlasnik servera smatra nezakonitim, e) u slučaju prekršaja obaveza vezanih za plaćanje usluga.

8. OPŠTI USLOVI PLAĆANjA

8.1. Sve naknade za hosting i za usluge programiranja softvera su nepovratne. Docnja u isplati dospelih naknada može dovesti do suspenzije ili prekida Usluga.

8.2. U slučaju hostinga sadržaja na serverima treće strane, uslovi hostinga treće strane i sve pravila hostinga te treće strane, uključujući i pravila o plaćanju naknada za usluge hostinga, se automatski primenjuju.

9. OGRANIČENjE ODGOVORNOSTI I NAKNADA ŠTETE

9.1. Vi ste isključivo odgovorni za kvalitet vaših podataka i pravilnog vođenja vašeg poslovanja i svih ostalih pitanja pod vašom kontrolom. Ni u kom slučaju Modoolar neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizilazi iz ili u vezi sa vašim poslovanjem.

9.2. Ukupna agregatna i maksimalna odgovornost Modoolara i s njegove strane angažovanih izvršilaca ako ih u konkretnom poslu ima, za štete koje proizlaze iz ovog ugovora limitirana je na A) iznos isplaćen Modoolar-u tokom poslednjih tri (3) meseca pre nastanka štetnog događaja ukoliko je naknada ugovorena na mesečnom nivou odnosno B) iznos vrednosti pojedinačnog ugovora (vrednost ugovorenih usluga Modoolar) ukoliko je naknada ugovorena drugačije. Dinamika isplate štete od strane Modoolar biće u skladu s ugovorenom dinamikom isplate po računima za usluge Modoolar.

10. OPŠTE ODREDBE

10.1. Sva obaveštenja među stranama u skladu sa ovim Ugovorom mogu se poslati elektronskom poštom, faksom, kurirskom poštom, običnom poštom ili preporučenom poštom na adrese strana. Poruka poslata sa elektronske adrese lica koje se smatra zakonskim zastupnikom strane, ili lica koje strana označi kao odgovorno za komunikaciju po ovom ugovoru ima obavezujući karakter za tu stranu.

10.2. Ukoliko se klijent opredeli da usluge naručuje putem portala Modoolar, ili iz bilo kojih razloga strane ne zaključe PU ali se dogovor o uslugama, rokovima izvršenja i naknadi postigne putem razmene elektronske ili druge pošte među stranama, a od strane ovlašćenih predstavnika, tako da Modoolar uz saglasnost klijenta pristupi realizaciji tih usluga, smatraće se da je ugovor među stranama zaključen uz neposrednu primenu ovih OU na sve elemente koji nisu posebno dogovoreni.

10.3. Strane će nastojati da svaki spor povodom realizacije ugovornih obaveza reše mirnim putem. U slučaju neuspeha mirnog rešavanja, spor će biti rešavan pred sudom opšte nadležnosti u Beogradu.

10.4. Na sve što nije posebno uređeno ovim OU ili PU i na drugi način među stranama, primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.


Za sva dodatna pravna pitanja, molimo kontaktirajte nas na legal@modoolar.com